loader

Publicatie datum: augustus 2017
Auteur: Martijn van Vliet, Waternet

Samenvatting:
Waternet gebruikt momenteel geen objectieve risicobenadering bij het formuleren van het onderhoud voor waterlopen. Gevolg is dat niet objectief kan worden aangetoond welke risico’s worden beheerst. Daarnaast kan niet objectief worden aangetoond wat het effect is van meer of minder onderhoud op het functioneren van de waterlopen en de risico’s . Bezuinigingsvraagstukken of noodzaak tot extra middelen kunnen daardoor momenteel niet goed worden onderbouwd.

Daarom heeft Waternet onderzocht op welke manier de RCM-methodiek (reliability centered maintenance) kan worden toegepast om te komen tot risicogestuurd onderhoud van waterlopen? Hoe kunnen vervolgens de tools risicomatrix en FMECA (Failure Mode Effect and Criticality Analyses) worden toegepast?

Geconcludeerd wordt dat de RCM-systematiek kan worden toegepast op waterlopen. Het formuleren van onderhoud op basis van risico leidt tot een resultaat dat verschilt van het formuleren van onderhoud op basis van normen. De generieke bedrijfswaarden risicomatrix uit het SAMP (Roelfsema et al., 2016, p.41) kan goed worden gehanteerd bij het formuleren van risico gestuurd onderhoud. Door de forse tijdsinvestering van een RCM-analyse en relatief lage onderhoudskosten voor waterlopen vormt een RCM-analyse een zwaar middel voor het analyseren van individuele waterlopen. Het onderhoud van waterlopen is relatief goedkoop vergeleken met het onderhoud aan technische installaties. Toepassen van de RCM-methodiek voor waterlopen is vooral interessant in geval van complexe gevallen waarbij sprake is van veel functies en kostenintensief onderhoud, bijvoorbeeld bij boezem wateren. Ook kan de methodiek interessant zijn wanneer een goede wijze van opschalen naar grotere delen van het areaal wordt gevonden.


Trefwoorden: faalkans, FMECA, functies, risicoanalyse,