loader

Publicatie datum: januari 2012
Auteur: Stichting Climate Adaptation Services

Risicogestuurd waterbeheer betekent kansen en effecten van gebeurtenissen in kaart brengen en op basis daarvan goede maatregelen treffen. De Klimaateffectatlas is een instrument voor waterbeheerders om een eerste indruk te krijgen van de faalkansen en -effecten van onder meer overstromingen in hun gebied.

De Klimaatatlas geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in een te selecteren gebied. De atlas is gebaseerd op landelijke gegevens en geeft een indicatie van de orde grootte van effecten die mogelijk gaan spelen in een gebied. De atlas is gratis te gebruiken en een logisch startpunt voor het uitvoeren van een klimaatstresstest. Naast lokale en regionale overheden is de atlas relevant voor bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, studenten, bedrijven en burgers.

In de Klimaatatlas staan vier thema’s centraal: overstroming, wateroverlast, droogte en hitte. De thema’s corresponderen met de thema’s zoals benoemd in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Voor elk van deze thema’s zijn diverse kaartlagen beschikbaar met specifieke klimaateffecten.

In de Klimaateffectatlas viewer wordt onderscheid gemaakt in verschillende soorten kaarten. In het keuzescherm rechtsboven zijn de klimaateffecten te selecteren. Daaronder zijn kaarten over bijvoorbeeld gevoelige functies en over andere relevante ruimtelijke kenmerken te selecteren. In de Klimaateffectatlas kunnen deze kaarten met elkaar worden gecombineerd om te zien welke gebieden kwetsbaar zijn en om te verkennen waar adaptieve maatregelen kunnen bijdragen.


Trefwoorden: monitoring, data, prestaties, risicoanalyse, risico-inventarisatie, beslissingen, maatregelen, klimaatstresstest, stresstest,

Snel schakelen binnen

  • Kern
  • Plan
  • Do
  • Check
  • Act